Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản trị và tiến
Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì
Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về tư duy, khai thác, phát triển các giải
Thông báo danh sách phân công hướng dẫn, thời gian thực hiện Khóa luận tốt nghiệp + Thời gian thực
Link Visual MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ | KHÓA HỌC QUỐC TẾ NGẮN HẠN SMART CITY AND TECHNOLOGY - THE CASE
[ID#1] Approximate Reasoning combine with Mass-based Similarity for Imbalanced Classification Tác giả: Hoàng Anh Tóm tắt: This paper proposes an
Thông báo về nộp về Khoa nội dung của Thực tập tốt nghiệp ở cả 2 hình thức
Ngày 4 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc nâng cấp Trường