BCN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO
Họ tên – Chức vụ Phụ trách

Thái Kim Phụng
Tiến sĩ
Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
083-526-5817
098-300-3482
phungthk@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý các hoạt động chung của đơn vị.
 • Phụ trách Hội đồng khoa học khoa.
 • Nghiên cứu và Phát triển các chương trình đào tạo.
 • Quản lý chương trình đào tạo sau đại học.
 • Quảng bá thương hiệu và hình ảnh khoa.


Phan Hiền
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa
083-526-5817
090-925-9404
hienphan@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý chương trình đào tạo bậc đại học.
 • Quản lý sinh viên, cố vấn học tập và các công tác thường nhật.
 • Quản lý đề thi, kỳ thi, quỹ hỗ trợ sinh viên.
 • Quản lý hội sinh viên, câu lạc bộ học thuật tin học của sinh viên, cựu sinh viên và các hoạt động xã hội, hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên.
 • Quản lý trang thiết bị và tài sản chung của khoa.
 • Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 Công tác khác:

 • Hỗ trợ trưởng khoa về tài chính, nhân sự, quan hệ đối nội và đối ngoại, quan hệ doanh nghiệp.