BCN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO
Họ tên – Chức vụ Phụ trách
Phan Hiền
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa (Phụ trách)
Mobile: 090-925-9404
Email: hienphan@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý các hoạt động chung của đơn vị.
 • Quản lý chương trình đào tạo bậc đại học.
 • Quản lý sinh viên, cố vấn học tập và các công tác thường nhật.
 • Quản lý đề thi, kỳ thi, quỹ hỗ trợ sinh viên.
 • Quản lý hội sinh viên, câu lạc bộ học thuật tin học của sinh viên, cựu sinh viên và các hoạt động xã hội, hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên.
 • Quảng bá thương hiệu và hình ảnh khoa.

Nguyễn Quốc Hùng
Tiến sĩ – Giảng viên chính

 • Phó Trưởng khoa
 • Giám đốc chương trình kỹ thuật phần mềm – Trình độ đại học

Mobile: 0912 251 253
Email: hungngq@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý chương trình đào tạo sau bậc đại học.
 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế
 • Quản lý số đặc biệt S02 (MIS) – Tạp chí Jabes
 • Quản lý các hoạt động của công đoàn.
 • Quản lý các công tác hành chính liên quan
 • Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.
 • Công tác khác:
  • Hỗ trợ trưởng khoa về tài chính, nhân sự, quan hệ đối nội và đối ngoại, quan hệ doanh nghiệp.