KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2020-2025

Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Thái Kim Phụng Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
ThS. Phan Hiền Phó trưởng khoa

Trưởng, phó Bộ môn

ThS. Bùi Xuân Huy Phó trưởng BM phụ trách BM Hệ thống thông tin
ThS. Trương Việt Phương Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ thông tin
ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ TMĐT