KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2020-2025

Ban chủ nhiệm Khoa

ThS. Phan Hiền Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
TS. Nguyễn Quốc Hùng Phó trưởng khoa

Trưởng, phó Bộ môn

ThS. Bùi Xuân Huy Phó trưởng BM phụ trách BM Hệ thống thông tin
TS. Trương Việt Phương Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ TMĐT