KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
♥ CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP UEH ĐỂ TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM GIA KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH
Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản trị và tiến
Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì
Giới thiệu Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về tư duy, khai thác, phát triển các giải
Giới thiệu Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu giúp người học nắm vững kiến thức cơ
Giới thiệu Chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thuộc ngành Hệ thống thông tin
Giới thiệu Chương trình Kỹ thuật phần mềm đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên
Giới thiệu Chương trình đào tạo Thương mại điện tử (TMĐT) tại UEH được xây dựng theo chuẩn tiên tiến
Giới thiệu Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong thời