KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ & CHỨC VỤ CÔNG TÁC CHỨC DANH
1 Thái Kim Phụng TS, Phó Hiệu trưởng (CTD.UEH) Chủ tịch
2 Nguyễn Quốc Hùng TS, P. trưởng khoa, Khoa CNTTKD Ủy viên, thư ký
3 Phan Hiền ThS, Phó trưởng khoa, PT.Khoa CNTTKD Ủy viên
4 Bùi Xuân Huy ThS, Phụ trách BM Hệ thống thông tin Ủy viên
5 Trương Việt Phương TS, Phụ trách BM Công nghệ thông tin Ủy viên
6 Nguyễn Mạnh Tuấn TS, Phụ trách BM Công nghệ Thương mại điện tử Ủy viên
7 Huỳnh Văn Đức TS, Giảng viên khoa CNTTKD Ủy viên
8 Ngô Tấn Vũ Khanh TS, Giám đốc chương trình SĐH Ủy viên
9 Đặng Ngọc Hoàng Thành TS, Giảng viên khoa CNTTKD Ủy viên