KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BAN THƯ KÝ
Viên chức Phụ trách

Võ Thành Trí
Thạc sĩ
Chuyên viên
083-526-5816
093-897-3568
tri1029@ueh.edu.vn

 Văn thư, lưu trữ:

 • Quản lý công văn đến, công văn đi.
 • Thông tin các thông báo, quy định, chính sách của UEH đến Giảng viên.
 • Lưu trữ kết quả thi học phần các khóa, hệ.
 • Lưu trữ Khóa Luận tốt nghiệp
 • Nộp các giấy tờ của khoa về các đơn vị có liên quan.

 Giáo vụ:

 • Lập thời khóa biểu Khoa căn cứ yêu cầu của P.KHĐT-Khảo thí.
 • Thông báo và tổng hợp lịch phân công giảng dạy của các Trưởng Bộ môn.
 • Thông báo các đơn vị quản lý đào tạo việc phân công giảng dạy của khoa.
 • Tiếp nhận, cập nhật, xử lý các thay đổi lịch phân công giảng dạy.
 • Tiếp nhận đề thi, bảng điểm từ Giảng viên chuyển P.KHĐT-Khảo thí.

 Khác:

 • Quản lý, theo dõi lịch công tác lãnh đạo khoa.
 • Quản lý, cập nhật nội dung website của Khoa.
 • Sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo khoa với khách, sinh viên.
 • Thông báo việc nghỉ giảng, nghỉ bệnh… với Khoa và phòng chức năng.
 • Thư ký các cuộc họp của Khoa.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Khoa.