KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên - Phó trưởng bộ môn    
Học vị: Tiến sĩ - Nơi đào tạo: Hoa Kỳ - Chức danh: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ - Nơi đào tạo: Hoa Kỳ - Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ — Nơi đào tạo: TBA — Chuyên ngành: MIS — Chức danh: Giảng viên — Hướng
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên - Phó Trưởng khoa
Học vị: NCS - Chức danh: Giảng viên      
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên