KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TM ĐIỆN TỬ
Hoc vị: Tiễn sĩ  —  Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) - Chức danh: Giảng
Học vị: Tiến sỹ — Nơi đào tạo: Hàn Quốc — Chuyên ngành: MIS — Chức danh: Giảng viên —
GIỚI THIỆU - Học vị: Tiến sĩ- Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (MIS)- Chức vụ chính quyền: 
Học vị: Thạc sĩ