KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TM ĐIỆN TỬ
Học vị: Tiến sỹ — Nơi đào tạo: Hàn Quốc — Chuyên ngành: MIS — Chức danh: Giảng viên —
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên - Phó Trưởng bộ môn phụ trách BM CN-TMĐT
GIỚI THIỆU - Học vị: Tiến sĩ- Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (MIS)- Chức vụ chính quyền: 
Học vị: Thạc sĩ