KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Lê Thị Quỳnh Nga
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Hồ Thị Thanh Tuyến
Học vị: Thạc sỹ — Nơi đào tạo: TBA — Chuyên ngành: MIS — Chức danh: Giảng viên — Hướng
Read more.
Nguyễn An Tế
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Bùi Xuân Huy
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên – Phó trưởng bộ môn    
Read more.
Huỳnh Văn Đức
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Vũ Thị Phương Lan
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Ông Chí Toàn
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Nguyễn Thị N. Hiền
Học vị: NCS – Chức danh: Giảng viên      
Read more.
Phan Hiền
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên – Phó Trưởng khoa
Read more.