KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Nguyễn An Tế
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên Trưởng bộ môn HTTT
Read more.
Lê Thị Quỳnh Nga
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Phan Hiền
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên – Phó Trưởng khoa
Read more.
Huỳnh Văn Đức
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Vũ Thị Phương Lan
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Nguyễn Thị N. Hiền
Học vị: NCS – Chức danh: Giảng viên      
Read more.
Bùi Xuân Huy
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên – Phó trưởng bộ môn    
Read more.
Ông Chí Toàn
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Nguyễn Trung Trực
Học vị: Cử nhân – Chức danh: Giảng viên
Read more.