KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TM ĐIỆN TỬ
Trần Minh Thuyết
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Thái Kim Phụng
Giới thiệu – Học vị: Thạc sĩ (NCS) – Chuyên môn: Hệ thống thông tin quản lý (MIS) – Chức
Read more.