KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TM ĐIỆN TỬ
Thái Kim Phụng
GIỚI THIỆU – Học vị: Thạc sĩ (NCS) – Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý (MIS) – Chức
Read more.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Khanh Ngô
Học vị: Tiến sỹ — Nơi đào tạo: Hàn Quốc — Chuyên ngành: MIS — Chức danh: Giảng viên —
Read more.
Trần Minh Thuyết
Học vị: Tiến sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.