BAN ĐIỀU HÀNH

1. Th.S Trương Việt Phương, Giám đốc Trung tâm.
2. Th.S Thái Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm.
3. ThS. Hứa Thị Ngọc Nga, Thủ quỹ
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Kế toán.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Trung tâm Tin Học trực thuộc trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 4219/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 23 tháng 10 năm 1995.

Được đổi tên thành Trung tâm Tin Học Kinh Tế theo Quyết định số 3781/GD-ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 12 tháng 09 năm 1996.

Nay được chuyển về trực thuộc Khoa CNTTKD theo Quyết định số 1499/QĐ-ĐHKT–TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 18 tháng 09 năm 2008)

Trung tâm Tin Học Kinh Tế là một đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng.

HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Tin Học Kinh Tế được giao dịch với bên ngoài, tự chủ trong các hoạt động theo đúng chức năng và quyền hạn đã được giao.

Ban Giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, các nhân viên khác được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng và cộng tác viên do Giám đốc Trung tâm quyết định.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Trung tâm Tin Học Kinh Tế có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Thực hiện các chương trình đào tạo và liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao khả năng đáp ứng về yêu cầu nguồn nhân lực trong xã hội.
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ CNTT theo chương trình của Bộ ban hành.
 • Chủ động phối hợp với Khoa CNTTKD và các đơn vị khác trong việc tổ chức các hội thảo khoa học về chuyên ngành Tin học.
 • Phối hợp với các giảng viên của Khoa CNTTKD và các đơn vị kinh tế thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng vào lĩnh vực đào tạo và quản lý kinh tế.
 • Sản xuất thử các phần mềm tin học ứng dụng.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: thông tin, tư vấn trong lĩnh vực tin học.
 • Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và học thuật của sinh viên (Đoàn,Hội, các câu lạc bộ học thuật…)

QUYỀN HẠN

Trung tâm Tin Học Kinh Tế có các quyền hạn sau:

 • Tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức về tin học.
 • Liên kết với các tổ chức có tư cách pháp nhân hợp lệ trong và ngoài nước để hợp tác trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học.
 • Ký kết các hợp đồng kinh tế về đào tạo, tư vấn và nghiên cứu với các đơn vị kinh tế – xã hội trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các hội thảo chuyên đề, các công trình nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong và ngoài trường.
 • Được thu học phí, lệ phí học tập theo đúng quy chế của nhà trường.
 • Quản lý, sử dụng các tài sản, máy móc thiết bị học tập của Trung tâm.
 • Cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu của khóa học.

GIẢNG VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Các giảng viên của Khoa CNTTKD, của Trường và các cộng tác viên bên ngoài có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.