KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa CNTTKD định hướng đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là vấn đề về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là sự thiếu hụt đội ngũ nghiên cứu khoa học trình độ cao trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cho kinh tế, tập thể giảng viên Khoa vẫn không ngừng nỗ lực khắc phục và từng bước đề ra những nhiệm vụ khoa học thực tiễn ở các cấp độ phù hợp với hoàn cảnh phát triển của Khoa.

Khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh Giảng Viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2017 STT Nhiệm
Các chuyên ngành tin học
GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN Lĩnh vực điện toán (computing), hay tin học, bao gồm các ngành đào tạo