KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ VÀ CHỨC VỤ CÔNG TÁC CHỨC DANH
1 Thái Kim Phụng ThS, P. trưởng khoa, PT. Khoa CNTTKD Chủ tịch
2 Ngô Vũ Tấn Khanh TS, Giảng viên khoa CNTTKD Ủy viên, thư ký
3 Phan Hiền ThS, Phó trưởng khoa CNTTKD Ủy viên
4 Nguyễn An Tế TS, Trưởng BM Hệ thống thông tin Ủy viên
5 Bùi Xuân Huy ThS, Phó trưởng BM Hệ thống thông tin Ủy viên
6 Trương Việt Phương ThS, Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ thông tin Ủy viên
7 Nguyễn Mạnh Tuấn ThS, Phó trưởng BM Công nghệ Thương mại điện tử Ủy viên
8 Nguyễn Quốc Hùng ThS, Giảng viên khoa CNTTKD Ủy viên
9 Sử Đình Thành GS.TS, Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế Ủy viên