KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CỰU GIẢNG VIÊN

Học vị: Tiến sĩ - Chức danh: Giảng viên chính Nguyên Trưởng Khoa nhiệm kỳ : 2011-2016
Nguyên Phó trưởng Khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Nguyên Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin (nhiệm kỳ 2001-2016)
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Cử nhân - Chức danh: Giảng viên
Nguyên Phó trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Nguyên Trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2011)
Học vị : Thạc sĩ - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin  
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên chính
Nguyên Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm (nhiệm kỳ 2001-2016)
Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm

Tập thể CNTTKD tri ân các thầy cô đã có những đóng góp lớn lao cho Khoa trong những ngày đầu thành lập.