KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
CỰU GIẢNG VIÊN

Nguyên Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin (nhiệm kỳ 2001-2016)
Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm
Nguyên Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm (nhiệm kỳ 2001-2016)
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên chính
Nguyên Phó trưởng Khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Nguyên Trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2011)
Nguyên Phó trưởng khoa (nhiệm kỳ 2001-2006)
Học vị : Thạc sĩ - Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin  
Học vị: Cử nhân - Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ - Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ - Chức danh: Giảng viên chính Nguyên Trưởng Khoa nhiệm kỳ : 2011-2016

Tập thể CNTTKD tri ân các thầy cô đã có những đóng góp lớn lao cho Khoa trong những ngày đầu thành lập.