KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BAN THƯ KÝ
Viên chức Phụ trách

Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Cử nhân
Nguyên Trưởng Ban
083-526-5816
090-916-1099
tuyethoa@ueh.edu.vn

 Giáo vụ:

 • Hỗ trợ BCN Khoa công tác phân công và thực hiện giảng dạy.
 • Hỗ trợ BCN Khoa về Thực tập TN và Nghiên cứu KH của sinh viên.
 • Tiếp nhận lịch thi từ P.KHĐT-Khảo thí và tổ chức thực hiện.
 • Tiếp nhận đề thi, bảng điểm từ Giảng viên chuyển P.KHĐT-Khảo thí.
 • Quản lý bài thi kết thúc học phần từ P.KHĐT-Khảo thí
 • Phối hợp huy động cán bộ coi thi theo yêu cầu P.KHĐT-Khảo thí.
 • Thanh toán tiền giảng, hướng dẫn thực tập và coi thi.

 Cố vấn học tập & công tác sinh viên:

 • Theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm.
 • Tiếp nhận xử lý các yêu cầu của sinh viên trong phạm vi Khoa quản lý.
 • Hỗ trợ hội đồng Khoa và P.CTCT công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.
 • Quản lý việc cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu cho sinh viên chính quy.

 Tài sản và tài chính:

 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán.
 • Kế toán Trung tâm tin học kinh tế.

 Khác:

 • Công tác khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo.
 • Sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo khoa với khách, sinh viên.
 • Thông báo việc nghỉ giảng, nghỉ bệnh… với Khoa và phòng chức năng.
 • Thư ký các cuộc họp của Khoa.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Khoa

Võ Thành Trí
Thạc sĩ
Chuyên viên
083-526-5816
093-897-3568
tri1029@ueh.edu.vn

 Văn thư, lưu trữ:

 • Quản lý công văn đến, công văn đi.
 • Thông tin các thông báo, quy định, chính sách của UEH đến Giảng viên.
 • Lưu trữ kết quả thi học phần các khóa, hệ.
 • Lưu trữ Khóa Luận tốt nghiệp
 • Nộp các giấy tờ của khoa về các đơn vị có liên quan.

 Giáo vụ:

 • Lập thời khóa biểu Khoa căn cứ yêu cầu của P.KHĐT-Khảo thí.
 • Thông báo và tổng hợp lịch phân công giảng dạy của các Trưởng Bộ môn.
 • Thông báo các đơn vị quản lý đào tạo việc phân công giảng dạy của khoa.
 • Tiếp nhận, cập nhật, xử lý các thay đổi lịch phân công giảng dạy.
 • Làm thanh toán tiền giảng, hướng dẫn, chấm bài cho Giảng viên.
 • Thống kê khối lượng giảng dạy của Giảng viên.
 • Tiếp nhận đề thi, bảng điểm từ Giảng viên chuyển P.KHĐT-Khảo thí.

 Khác:

 • Theo dõi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
 • Quản lý, theo dõi lịch công tác lãnh đạo khoa.
 • Quản lý, cập nhật nội dung website của Khoa.
 • Sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo khoa với khách, sinh viên.
 • Thông báo việc nghỉ giảng, nghỉ bệnh… với Khoa và phòng chức năng.
 • Thư ký các cuộc họp của Khoa.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Khoa.

Công tác quản lý khoa học

 • Các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học của đơn vị; – Đầu mối/phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị, cấp trường do khoa đăng khai.

Công tác đảm bảo chất lượng: 

 • Thư ký tổng hợp trong công tác rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH;
 • Đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng của đơn vị theo tiêu chuẩn Moet, tiêu chuẩn AUN, tiêu chuẩn FIBAA,…;
 • Đầu mối quản lý, triển khai các công việc về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị.
 • Quy trình hóa công việc của đơn vị và phối hợp tổ chức kiểm định nội bộ;
 • Tư liệu hóa tài liệu học tập: Chuyển giáo án các môn học trong mỗi học kỳ để làm cơ sở đánh giá theo dõi chất lượng, đóng gói bài giảng để đưa lên LMS;

Công tác hợp tác quốc tế

 • Quản lý, điều phối viên các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi sinh viên, giảng viên;
 • Hỗ trợ lãnh đạo đơn vị xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước.

Công tác truyền thông và quan hệ công chúng

 • Đầu mối quản lý các hoạt động truyền thông của đơn vị: ấn phẩm truyền thông, tư vấn tuyển sinh,…;
 • Đầu mối tổ chức các hoạt động phát triển quan hệ doanh nghiệp: Đàm phán, ký kết MOU và xây dựng mạng lưới doanh nghiệp thân thiện phục vụ học kỳ doanh nghiệp và thực tập cho sinh viên.

Công tác khác

 • Báo cáo, tổng hợp mảng được phân công;
 • Quản trị website tiếng Anh của đơn vị. Hỗ trợ quản trị các nội dung phụ trách trên website tiếng Việt của đơn vị.
 • Các công tác khác do trưởng đơn vị phân công.