KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2016-2021

Ban chủ nhiệm Khoa

ThS. Phan Hiền Phó trưởng khoa
ThS. Thái Kim Phụng Phó trưởng khoa

Trưởng, phó Bộ môn

ThS. Bùi Xuân Huy Phó trưởng BM phụ trách BM Hệ thống thông tin
ThS. Trương Việt Phương Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ thông tin
ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn Phó trưởng BM phụ trách BM Công nghệ TMĐT