KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
—– CÔNG BỐ KHOA HỌC —–
  • Thái Kim Phụng, Phan Hiền (2017). Hệ tư vấn thông tin theo ngữ cảnh – một xu hướng mới trong lĩnh vực du lịch, Kỷ yếu Hội thảo Viện Du Lịch 2017, Nhà xuất bản UEH, pp.155-163.
  • Linh Vu, Thanh Le (2017). A novel method for sentiment analysis using social network data. In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.99-112.
  • Trung Nguyen, Ha Pham, Thanh Le (2017). Survey questionnaire design using fuzzy expert systems, In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.164-175.
  • Duc Dau, Thanh Le (2017). A machine learning method for social network discussion topic classification, In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.175-187.