KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

—– CÔNG BỐ KHOA HỌC —–

Năm 2020

 1. Thái Kim Phụng, Nguyễn An Tế & Trần Thị Thu Hà (2020). “Xếp hạng dịch vụ khách sạn dựa trên phương pháp khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến”. Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 2. Ngoc Hoang Thanh DANG, Quoc Hung NGUYEN, Hoang Hai NGUYEN. (2020). Object Oriented Programming in C++, Vietnam National University Press Hanoi, ISBN 978-604-9936-80-7, 221 pages (Text book in Vietnamese). [Book]
 3. Subrato Bharati, Tanvir Zaman Khan, Prajoy Podder, Quoc Hung NGUYEN. (2020). Chapter Title: “A Comparative Analysis of Image Denoising Problem: Noise Models, Denoising Filters and Applications”, Book Title: “Cognitive Internet of Medical Things for Smart Healthcare”, Vol: 311, ISSN: 2198-4182, Num: 1, pp. 49-66, DOI 10.1007/978-3-030-55833-8_3 (eBook ISBN: 978-3-030-55833-8), Springer International Publishing. [Book Chapter]
 4. Sagar Pande, Aditya Khamparia, Deepak Gupta, Ngoc Hoang Thanh DANG. (2020), “DDOS Attack Detection using Machine Learning Technique”. In book: Recent Studies on Computational Intelligence (Book series: Studies in Computational Intelligence), Springer International Publishing, [Book Chapter]
 5. B. Surya Prasath, Ngoc Hoang Thanh DANG, Quoc Hung NGUYEN, Le Minh Hieu. (2020), “Multiscale Gradient Maps Augmented Fisher Information-Based Image Edge Detection”, in IEEE Access, vol. 8, pp. 141104-141110, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3013888 (ISI).
 6. Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh; Ngoc Hoang Thanh DANG, (2020) “Monotone Finite-Difference Schemes With Second Order Approximation Based on Regularization Approach for the Dirichlet Boundary Problem of the Gamma Equation,” in IEEE Access, vol. 8, pp. 45119-45132, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2978594 (ISI).
 7. Ngoc Hoang Thanh DANG, Le Thi Thanh, Nguyen Ngoc Hien, Surya Prasath, “Adaptive total variation L1 regularization for salt and pepper image denoising.” Optik 208 (2020), ISSN 0030-4026, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.163677 (ISI).
 8. Chinthaka Premachandra, Ngoc Hoang Thanh DANG, Tomotaka Kimura, Hiroharu Kawanaka, “A study on hovering control of small aerial robot by sensing existing floor features,” (2020), in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, vol. 7, no. 4, pp. 1016-1025, July 2020, doi: 10.1109/JAS.2020.1003240. (ISI).
 9. Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Ngoc Hoang Thanh DANG. (2020). “A finite-difference scheme for initial boundary value problem of the Gamma equation in the pricing of financial derivatives”. Journal of Mathematics and Computer Science, Vol 20, Issue 4. Pages: 283-291. (ISI).
 10. Surya Prasath, Ngoc Hoang Thanh DANG, Le Thi Thanh, Nguyen Quang San, Sergey Dvoenko. (2020), “Human Visual System Consistent Model for Wireless Capsule Endoscopy Image Enhancement and Applications”, Pattern Recognition and Image Analysis 30(3): 280–287 (ISI).
 11. Ngoc Hoang Thanh DANG, Nguyen Hoang Hai, V. B. Surya Prasath, Le Minh Hieu & João Manuel R. S. Tavares. (2020) . “A two-stage filter for high density salt and pepper denoising”. Multimedia Tools and Applications 79, 21013–21035. https://doi.org/10.1007/s11042-020-08887-6. (ISI).
 12. Madhavan M.V., Ngoc Hoang Thanh DANG, Khamparia A., Pande S., Malik R. and Gupta D. (2020). “Recognition and classification of pomegranate leaves diseases by image processing and machine learning techniques”. Computers, Materials and Continua. 66., 2020 (ISI).
 13. Ngoc Hoang Thanh DANG, Surya Prasath, Sergey Dvoenko and Le Minh Hieu, (2021). “An Adaptive Image Inpainting Method Based on Euler’s Elastica with Adaptive Parameters Estimation and the Discrete Gradient Method”. Signal Processing 178: 107797, (ISI), [Accepted].
 14. B. S. Prasath, Ngoc Hoang Thanh DANG, Le Minh Hieu, and Le Thi Thanh. (2021). “Compression artifacts reduction with multiscale tensor regularization”. Multidimensional Systems & Signal Processing, (ISI). [Accepted].

Năm 2019

 • Thai Kim Phung, Nguyen An Te & Tran Thị Thu Ha (2019). A Review Of Opinion Mining Applications For Tourism Industry. The 4th international conference on Tourism in Vietnam: Smarter Tourism.
 • Thái Kim Phụng, Nguyễn An Tế & Trần Thị Thu Hà (2019). Tiếp cận phương pháp máy học trong khai thác ý kiến khách hàng trực tuyến. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Thái Kim Phụng, Đoàn Phú Hải (2019). Đánh giá sự sẵn sàng triển khai hệ thống BI của các doanh nghiệp trong môi trường ERP. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ (ĐH Quốc gia TP. HCM).
 • Thái Kim Phụng (2019). Thành tựu của trí tuệ nhân tạo – Cơ hội cho việc cải tiến và phát triển chương trình đào tạo khối ngành kinh tế. Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Tăng cường đổi mới dạy và học trong bối cảnh công nghệ số tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
 • Thái Kim Phụng, Dương Thị Bảo Trân (2019). Nâng cao năng lực cạnh tranh của thanh long Việt Nam thông qua truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ Blockchain. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý”.
 • Thái Kim Phụng, Nguyễn An Tế (2019). Mô hình hệ thống hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý”.

Năm 2018

 • Thái Kim Phụng (2018). Ảnh hưởng của chất lượng hệ thống E-Learning đến kiến thức nhận được của sinh viên: Một nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Tạp chí Phát triển & Hội nhập – Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF).
 • Thái Kim Phụng, Đoàn Phú Hải (2018). Đánh giá sự sẵn sàng triển khai hệ thống BI của các doanh nghiệp trong môi trường ERP. Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM18.

Năm 2017

 • Thái Kim Phụng, Phan Hiền (2017). Hệ tư vấn thông tin theo ngữ cảnh – một xu hướng mới trong lĩnh vực du lịch, Kỷ yếu Hội thảo Viện Du Lịch 2017, Nhà xuất bản UEH, pp.155-163.
 • Linh Vu, Thanh Le (2017). A novel method for sentiment analysis using social network data. In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.99-112.
 • Trung Nguyen, Ha Pham, Thanh Le (2017). Survey questionnaire design using fuzzy expert systems, In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.164-175.
 • Duc Dau, Thanh Le (2017). A machine learning method for social network discussion topic classification, In Proceeding of the 1st Tourism Conference at UEH, UEH Publishing House, pp.175-187.

Năm 2016

 • Thái Kim Phụng, Trần Lê Phúc Thịnh, Bùi Xuân Huy, Nguyễn Mạnh Tuấn (2016). Phân tích các yếu tố tác động đến mức sẵn sàng chi trả trong đấu giá trực tuyến. Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Thái Kim Phụng, Trần Lê Phúc Thịnh, Bùi Xuân Huy, Nguyễn Mạnh Tuấn (2016). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hệ thống E-learning. Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Thái Kim Phụng, Trương Việt Phương (2016). Ảnh hưởng của chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận của sinh viên qua hệ thống E-learning: Một nghiên cứu tại các trường Đại học ở TP.HCM. Tạp chí Khoa học – Đại học Mở TP.HCM.
 • Thái Kim Phụng (2016). Kiểm định mối quan hệ giữa hành vi đấu giá và sự sẵn sàng chi trả trong đấu giá xu trực tuyến. Kỷ yếu Hội thảo hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM16.
 • Thái Kim Phụng, Phan Hiền (2016). Tiếp cận mô hình ANFIS trong dự báo tài chính. Kỷ yếu Hội thảo hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM16.
 • Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Thị Quỳnh Nga, Thái Kim Phụng (2016). Chấm điểm trên bản chụp: xu hướng quản lý chấm điểm mới. Kỷ yếu Hội thảo hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM16.