KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trần Lê Phúc Thịnh
Hoc vị: Thạc sĩ – Chức danh: Kiêm nhiệm
Read more.
Võ Hà Quang Định
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: kiêm nhiệm
Read more.
Đỗ Thị Bích Lệ
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
TrươngViệt Phương
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Hứa Thị Ngọc Nga
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Nguyễn Đăng Cao
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Lê Ngọc Thạnh
Học vị: Tiến sỹ — Nơi đào tạo: Hoa Kỳ Chuyên ngành: Khoa học máy tính & Hệ thống thông
Read more.
Trần Hồng Thái
Học vị: NCS – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Đặng Thái Thịnh
Read more.