KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trần Hồng Thái
Học vị: Tiến sỹ  —  Nơi đào tạo: UTS – Australia —  Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Read more.
Lê Ngọc Thạnh
Học vị: Tiến sỹ  —  Nơi đào tạo: Hoa Kỳ —  Chuyên ngành: Khoa học máy tính & Hệ thống
Read more.
Võ Hà Quang Định
Học vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: AIT (Thailand) — Chuyên ngành: Khoa học máy tính —  Chức
Read more.
Hứa Thị Ngọc Nga
Học vị: Thạc sĩ – Chức danh: Giảng viên chính
Read more.
Trần Lê Phúc Thịnh
Hoc vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa TP.HCM — Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Read more.
TrươngViệt Phương
Hoc vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa TP.HCM — Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Read more.
Đặng Thái Thịnh
Học vị: Thạc sĩ (NCS)  —  Nơi đào tạo: Vietnam National Univ. — Chuyên ngành: Khoa học máy tính — 
Read more.
Nguyễn Đăng Cao
Học vị: Tiến sĩ – Nơi đào tạo: Hoa Kỳ – Chức danh: Giảng viên
Read more.
Đỗ Thị Bích Lệ
Học vị: Thạc sĩ  —  Nơi đào tạo: Vietnam National Univ. — Chuyên ngành: Khoa học máy tính —  Chức
Read more.