BCN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH
BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO
Họ tên – Chức vụ Phụ trách

Lê Ngọc Thạnh
Tiến sĩ
Trưởng khoa
083-526-5817
092-462-3380
thanhln@ueh.edu.vn

 Phụ trách chung:

 • Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

 Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý các bộ môn.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển Khoa.
 • Quản lý xây dựng chương trình chuyên ngành mới bậc đại học và sau đại học.
 • Quản lý nghiên cứu khoa học trong giảng viên.
 • Xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế.
 • Quản lý tài chính, tổ chức và nhân sự.
 • Quản lý thi đua khen thưởng.

 Công tác khác:

 • Thiết lập quan hệ quốc tế cho hội thảo khoa học của Khoa.
 • Giảng viên hướng dẫn các nghiên cứu sinh trong Khoa.
 • Quản lý phát triển Trung tâm Tin học Kinh tế.

Phan Hiền
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa
083-526-5817
090-925-9404
hienphan@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý chương trình đào tạo bậc đại học.
 • Quản lý sinh viên, cố vấn học tập và các công tác thường nhật.
 • Quản lý đề thi, kỳ thi, quỹ hỗ trợ sinh viên.
 • Quản lý hội sinh viên, câu lạc bộ học thuật tin học của sinh viên, cựu sinh viên và các hoạt động xã hội, hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên.
 • Quản lý trang thiết bị và tài sản chung của khoa.
 • Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 Công tác khác:

 • Hỗ trợ trưởng khoa về tài chính, nhân sự, quan hệ đối nội và đối ngoại, quan hệ doanh nghiệp.

Thái Kim Phụng
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa
083-526-5817
098-300-3482
phungthk@ueh.edu.vn

 Phụ trách các mảng công việc:

 • Quản lý nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 • Phụ trách Hội đồng khoa học khoa.
 • Quản lý ISO.
 • Quản lý trang web khoa.
 • Quản lý tập san khoa.
 • Quảng bá khoa và các chương trình đào tạo.
 • Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 Công tác khác:

 • Hỗ trợ trưởng khoa về nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học, phát triển chương trình đào tạo, quan hệ đối nội và đối ngoại, quan hệ doanh nghiệp.